Wybór dostawcy

Informacja z dnia 06.02.2019 r.

Wybrany wykonawca: Also Polska Sp. z o. o, ul. Komitetu Obrony Robotników 45a, 02-146 Warszawa, NIP: 5272726825 data wpłynięcia oferty 05.02.2019 r., cena netto: 872 330, 5

Oferta.

Wybór dostawcy systemu technologii addytywnej (drukarka 3D, stacja przygotowawcza/post-procesu, niezależna komora robocza), drukującej z proszków poliamidowych w procesie cieplnym opartym na źródle światła pochodzącym z lamp błyskowych wysokiej mocy, przy wykorzystaniu środków wpływających na absorpcję (spajanie) i desorpcję ciepła przez proszki poliamidowe.

Miejsce i sposób składania ofert

Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura 3D Center Sp. z o.o. poprzez dowolną z poniższych form:

 1. a) Poczta tradycyjna:

3D Center Sp. z o.o.

 1. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław

 1. b) Poczta elektroniczna:

krzysztof.nowak@3dcent.com

Uwaga: w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, załącznik 1 i 2 powinny stanowić skany dokumentów podpisane przez osobę/ osoby upoważnioną do sporządzenia oferty. Liczy się data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną.

 1. c) Osobiście:

3D Center Sp. z o.o.

 1. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Oferenta, z dopiskiem „Oferta- zapytanie ofertowe nr 2/2018”

Oferty należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wymagane jest, aby oferta była czytelnie podpisana przez Wykonawcę i opatrzona datą sporządzenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.nowak@3dcent.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr Krzysztof Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513574510

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa systemu technologii addytywnej (drukarka 3D, stacja przygotowawcza/post-procesu, niezależna komora robocza), drukującej z proszków poliamidowych w procesie cieplnym opartym na źródle światła pochodzącym z lamp błyskowych wysokiej mocy, przy wykorzystaniu środków wpływających na absorpcję (spajanie) i desorpcję ciepła przez proszki poliamidowe. Zakup zostanie sfinansowany w formie leasingu operacyjnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup systemu technologii addytywnej (drukarka 3D, stacja przygotowawcza/post-procesu, niezależna komora robocza), drukującej z proszków poliamidowych w procesie cieplnym opartym na źródle światła pochodzącym z lamp błyskowych wysokiej mocy, przy wykorzystaniu środków wpływających na absorpcję (spajanie) i desorpcję ciepła przez proszki poliamidowe. Zakup zostanie sfinansowany w formie leasingu operacyjnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu technologii addytywnej (drukarka 3D, stacja przygotowawcza/post-procesu, niezależna komora robocza), drukującej z proszków poliamidowych w procesie cieplnym opartym na źródle światła pochodzącym z lamp błyskowych wysokiej mocy, przy wykorzystaniu środków wpływających na absorpcję (spajanie) i desorpcję ciepła przez proszki poliamidowe. Zakup zostanie sfinansowany w formie leasingu operacyjnego.

Minimalne wymagane parametry elementów składających się na system technologii addytywnej:

Element 1. Drukarka 3D i niezależna komora robocza:

Wymiary efektywne wydruku: 380 x 284 x 380 mm

Prędkość druku: 4000 cm³/h (przy warstwie 0,1 mm/9s)

Rozdzielczość (x, y): 1200 dpi

Grubość warstwy: 0.07 to 0.08 mm

Sieć: Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T), obsługująca następujące standardy: TCP/IP, DHCP (IPv4 only), TLS/SSL

Dysk twardy: 2 TB (AES-128 szyfrowanie FIPS 140)

Zużycie energii elektrycznej: do 11 kW

Materiały do druku: PA12, PA11, PA12 z włóknem szklanym

Element 2. Stacja przygotowawcza/post-procesu umożliwiająca mieszanie, przesiewanie i załadunek proszków poliamidowych oraz szybkie chłodzenie i wstępne oczyszczanie wydrukowanych elementów:

Przestrzeń robocza: 3321 x 3071 x 2500 mm

Zużycie energii elektrycznej: do 2.6 kW

Możliwość załadunku materiału: do 320 kg

Stosunek nowego – użytego ponownie w procesie mieszania proszku dla PA12: do wartości 20%-80%

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia- do 25.02.2019 roku.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Załą…cznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załą…cznik nr 2 do zapytania ofertowego

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Powyższy warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności w zakresie odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

 1. Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
 3. Okoliczności siły wyższej,
 4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności w zakresie odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

Lp.    Nazwa kryterium/    Waga/    Sposób przyznawania punktów

 1. Cena oferty netto/70 pkt/    Ocena na podstawie formularza ofertowego

C=(cena oferowana minimalna netto)/(cena badanej oferty netto) x 70 pkt

 1. Okres gwarancji/20 pkt/    Sposób przyznania punktów:

Gwarancja do 12 mies. włącznie – 0 pkt,

Gwarancja powyżej 12 mies., a poniżej 36 mies.- 10 pkt,

Gwarancja 36 mies. I powyżej- 20 pkt.

 1. Czas reakcji serwisu w miejscu docelowym użytkowania przedmiotu dostawy (Dolny Śląsk)/10 pkt/    Sposób przyznawania punktów:

Czas reakcji 48 godz. i więcej- 0 pkt,

Czas reakcji powyżej 24 do 48 godz.- 5 pkt,

Czas reakcji do 24 godz. Włącznie- 10 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100 pkt. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego https://3dcenterpolska.pl.

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę na realizację przedmiotu zamówienia.

W przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy na realizację przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub/i kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

3D Center Sp. z o.o.

Adres

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

513574510

NIP

8943125914

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacje o ogłoszeniu znajduję się również tutaj – Baza konkurencyjności (Fundusze europejskie)Inne z tej kategorii

  Pociągi z Multi Jet Fusion od HP!

  Wsparcie drzwi pociągu z MJF Firma CAF postanowiła wyjść ze standardowych metod wytwarzania i zidentyfikowała części, które można wytwarzać technologią przyrostową. Jedną z nich było wsparcie dźwigniowe drzwi pociągu. Wcześniej…

  WIĘCEJ

  Multi Jet Fusion od HP na medal!

  3D Printing Industry Awards 3D Printing Industry Awards jest to coroczne wydarzenie honorujące najlepsze rozwiązania, osoby i firmy w całej branży druku 3D.  Nagrody przyznawane są w wielu kategoriach. Jest…

  WIĘCEJ

  Uniwersytety nauczają z MJF

  Multi Jet Fusion na Uniwersytecie Clemson Uniwersytet Clemson to publiczny uniwersytet badawczy w Karolinie Południowej. Od 2007 roku naukowcy z Clemson pracowali z wieloma technologiami druku 3D. Placówka oferuje usługi…

  WIĘCEJ