Wybór dostawcy

Informacja z dnia 06.02.2019 r.

Wybrany wykonawca: Also Polska Sp. z o. o, ul. Komitetu Obrony Robotników 45a, 02-146 Warszawa, NIP: 5272726825 data wpłynięcia oferty 05.02.2019 r., cena netto: 872 330, 5

Oferta.

Wybór dostawcy systemu technologii addytywnej (drukarka 3D, stacja przygotowawcza/post-procesu, niezależna komora robocza), drukującej z proszków poliamidowych w procesie cieplnym opartym na źródle światła pochodzącym z lamp błyskowych wysokiej mocy, przy wykorzystaniu środków wpływających na absorpcję (spajanie) i desorpcję ciepła przez proszki poliamidowe.

Miejsce i sposób składania ofert

Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura 3D Center Sp. z o.o. poprzez dowolną z poniższych form:

 1. a) Poczta tradycyjna:

3D Center Sp. z o.o.

 1. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław

 1. b) Poczta elektroniczna:

krzysztof.nowak@3dcent.com

Uwaga: w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, załącznik 1 i 2 powinny stanowić skany dokumentów podpisane przez osobę/ osoby upoważnioną do sporządzenia oferty. Liczy się data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną.

 1. c) Osobiście:

3D Center Sp. z o.o.

 1. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Oferenta, z dopiskiem „Oferta- zapytanie ofertowe nr 2/2018”

Oferty należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wymagane jest, aby oferta była czytelnie podpisana przez Wykonawcę i opatrzona datą sporządzenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.nowak@3dcent.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr Krzysztof Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513574510

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa systemu technologii addytywnej (drukarka 3D, stacja przygotowawcza/post-procesu, niezależna komora robocza), drukującej z proszków poliamidowych w procesie cieplnym opartym na źródle światła pochodzącym z lamp błyskowych wysokiej mocy, przy wykorzystaniu środków wpływających na absorpcję (spajanie) i desorpcję ciepła przez proszki poliamidowe. Zakup zostanie sfinansowany w formie leasingu operacyjnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup systemu technologii addytywnej (drukarka 3D, stacja przygotowawcza/post-procesu, niezależna komora robocza), drukującej z proszków poliamidowych w procesie cieplnym opartym na źródle światła pochodzącym z lamp błyskowych wysokiej mocy, przy wykorzystaniu środków wpływających na absorpcję (spajanie) i desorpcję ciepła przez proszki poliamidowe. Zakup zostanie sfinansowany w formie leasingu operacyjnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu technologii addytywnej (drukarka 3D, stacja przygotowawcza/post-procesu, niezależna komora robocza), drukującej z proszków poliamidowych w procesie cieplnym opartym na źródle światła pochodzącym z lamp błyskowych wysokiej mocy, przy wykorzystaniu środków wpływających na absorpcję (spajanie) i desorpcję ciepła przez proszki poliamidowe. Zakup zostanie sfinansowany w formie leasingu operacyjnego.

Minimalne wymagane parametry elementów składających się na system technologii addytywnej:

Element 1. Drukarka 3D i niezależna komora robocza:

Wymiary efektywne wydruku: 380 x 284 x 380 mm

Prędkość druku: 4000 cm³/h (przy warstwie 0,1 mm/9s)

Rozdzielczość (x, y): 1200 dpi

Grubość warstwy: 0.07 to 0.08 mm

Sieć: Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T), obsługująca następujące standardy: TCP/IP, DHCP (IPv4 only), TLS/SSL

Dysk twardy: 2 TB (AES-128 szyfrowanie FIPS 140)

Zużycie energii elektrycznej: do 11 kW

Materiały do druku: PA12, PA11, PA12 z włóknem szklanym

Element 2. Stacja przygotowawcza/post-procesu umożliwiająca mieszanie, przesiewanie i załadunek proszków poliamidowych oraz szybkie chłodzenie i wstępne oczyszczanie wydrukowanych elementów:

Przestrzeń robocza: 3321 x 3071 x 2500 mm

Zużycie energii elektrycznej: do 2.6 kW

Możliwość załadunku materiału: do 320 kg

Stosunek nowego – użytego ponownie w procesie mieszania proszku dla PA12: do wartości 20%-80%

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia- do 25.02.2019 roku.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Załą…cznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załą…cznik nr 2 do zapytania ofertowego

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Powyższy warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności w zakresie odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

 1. Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
 3. Okoliczności siły wyższej,
 4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności w zakresie odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

Lp.    Nazwa kryterium/    Waga/    Sposób przyznawania punktów

 1. Cena oferty netto/70 pkt/    Ocena na podstawie formularza ofertowego

C=(cena oferowana minimalna netto)/(cena badanej oferty netto) x 70 pkt

 1. Okres gwarancji/20 pkt/    Sposób przyznania punktów:

Gwarancja do 12 mies. włącznie – 0 pkt,

Gwarancja powyżej 12 mies., a poniżej 36 mies.- 10 pkt,

Gwarancja 36 mies. I powyżej- 20 pkt.

 1. Czas reakcji serwisu w miejscu docelowym użytkowania przedmiotu dostawy (Dolny Śląsk)/10 pkt/    Sposób przyznawania punktów:

Czas reakcji 48 godz. i więcej- 0 pkt,

Czas reakcji powyżej 24 do 48 godz.- 5 pkt,

Czas reakcji do 24 godz. Włącznie- 10 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100 pkt. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego https://3dcenterpolska.pl.

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę na realizację przedmiotu zamówienia.

W przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy na realizację przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub/i kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

3D Center Sp. z o.o.

Adres

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

513574510

NIP

8943125914

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacje o ogłoszeniu znajduję się również tutaj – Baza konkurencyjności (Fundusze europejskie)Inne z tej kategorii

  Uniwersytety nauczają z MJF

  Multi Jet Fusion na Uniwersytecie Clemson Uniwersytet Clemson to publiczny uniwersytet badawczy w Karolinie Południowej. Od 2007 roku naukowcy z Clemson pracowali z wieloma technologiami druku 3D. Placówka oferuje usługi…

  WIĘCEJ

  Sport z Jet Fusion od HP!

  Szybkie wdrażanie pomysłów w życie z Multi Jet Fusion od HP Firma Union Binding Company jest wiodącym producentem wiązań snowboardowych. W swoich działaniach firma koncentruje się na stworzeniu jak najlepszego…

  WIĘCEJ

  HP MJF odtworzył historię!

  Kto z nas w dzieciństwie nie był specjalistą w dziedzinie znajomości dinozaurów? Wiedzieliśmy bardzo dużo o różnych gatunkach, czasie ich występowania, o tym co jadły oraz jak wyglądały. Pewnie większość…

  WIĘCEJ

  Naukowo o Multi Jet Fusion

  O MULTI JET FUSION Niedawno wraz z zespołem z Politechniki Wrocławskiej  opublikowaliśmy artykuł o problematyce klejenia elementów wytwarzanych w technologii przyrostowej Multi Jet Fusion (MJF). W 2014 roku HP pokazało…

  WIĘCEJ